سامورایی ها بیخیال فلاپی دیسک و درایو نوری می شوند

در سال ۲۰۲۲ اگر به شما بگویند که در ژاپن هنوز از فلاپی دیسک و [...]