فراخوانی ۱۳۰ هزار ماشین تسلا به دلیل افزایش دمای پردازنده

فراخوانی اتومبیل در برندهای مختلف به امری رایج تبدیل شده و دلیل آن نیز مشکلاتی [...]