پردازنده سه نانومتری اینتل در گرو ضمانت TSMC

گزارشاتی از اعزام یک تیم مذاکراتی برای ضمانت تخصیص امکانات مورد نیاز برای ساخت پردازنده [...]