خاموش شدن سرورهای یوبی سافت برای ۱۵ بازی

پس از خبر ناگوار از دسترس خارج شدن سرویس Twich در ایران، خبر دیگری حاکی [...]