اولین تصویر و مشخصات تراشه ۴ نانومتری انویدیا AD104

اولین تصویر و مشخصات از تراشه ۴ نانومتری انویدیا AD104 منتشر شده که قرار است [...]